Privacy verklaring - Centrum voor Metta

Centrum voor Metta
Praktijk voor innerlijke groei en transformatie
Ga naar de inhoud

Privacy verklaring

Centrum voor Metta, gevestigd aan Foxtrotstraat 9  7323 SX Apeldoorn, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Het Centrum voor Metta verwerkt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. Door bij het Centrum voor metta informatie op te vragen of een consult aan te vragen, verklaar je dat je op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.
Welke gegevens worden verzamelt?
 • Voor- en achternaam en adresgegevens
 • Geslacht (om jou op de juiste manier te adresseren)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Soort afspraak
 • Hoe u mij gevonden heb
 • Belangrijkste hulpvraag
 • Datum van het consult of behandeling
 • Korte omschrijving van het consult of behandeling
 • Duur en kosten van het consult
 • Naam huisarts
 • Zorgverzekeringsnummer
 • Bij minderjarige cliënten: Naam, adres, postcode, woon- plaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders. Indien relevant ook de school van de minderjarige

Bijzondere persoonsgegevens
Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit of strafrechtelijke gegevens worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij op een wettelijke uitzondering beroep kan worden gedaan. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden.

Deze uitzondering op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) geldt ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij beroepsorganisatie CAT. Ik ben geregistreerd bij beroepsorganisatie CAT en ik ben de therapeut die de complementaire consulten en behandelingen uitvoert. Hierdoor ben ik bevoegd en is het mij toegestaan om bijzondere gegevens te bewaren in mijn cliëntdossier.
 
Indien dit in belang is voor de begeleiding/behandeling worden de volgende bijzondere persoonsgegevens vastge- legd:
 Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid
 • Zaken m.b.t. de seksualiteit
 • Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg of bijvoorbeeld geweldconflicten in het gezin.     

Wanneer worden persoonsgegevens verzamelt
 • Wanneer dit een rechtmatig belang dient en dit niet in strijd is met je privacybelangen
 • Wanneer je actief met mij communiceert via website, per telefoon, of schriftelijk (email) of het met end-to-end encryptie beveiligde berichten uitwisselingen platform WhatsApp
 • Wanneer je op consult bent geweest

Aanleggen dossier
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Het dossier bevat aantekeningen over de hulpvraag, gezondheidstoestand, zaken die tijdens de sessies besproken zijn zoals door jou aan mij gemeld en gegevens over de uitgevoerde behandelingen, adviezen en opdrachten.
  
Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die, na expliciete toestemming van de cliënt, opgevraagd kunnen worden bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Andere doelen gebruik van gegevens
De gegevens uit het dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, per whatsapp of per e-mail) indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om contact met je op te nemen naar aanleiding van een verzoek van jou via de website of op een andere manier
 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar (dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van jou, de cliënt)
 • voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale bijeenkomsten
 • als anonieme casus ter verduidelijking van de werkzaamheden
 • voor de financiële administratie waar ik wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn om de factuur op te kunnen stellen en voor de belastingaangifte (dit gaat om een klein deel van de gegevens uit het cliëntdossier, zoals naam en adresgegevens, duur van de sessie)
 • om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • voor het vorderen van nakoming van een overeenkomst en het voeren van rechtszaken
 • om te analyseren hoe bezoekers van de website gebruikmaken, zodat de website verbeterd kan worden en het aanbod van producten en diensten beter kan worden afgestemd op je voorkeuren
 • voor het afhandelen van een betaling
 • voor het leveren van een bestelling
 • voor het leveren van dienstverlening
 • voor het registeren en verzenden van een e-mail, een nieuwsbrief en promotiemateriaal
                         
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO mogen kinderen tot 12 jaar niet zelf beslissen of ze een behandeling ondergaan of niet. Dat doen hun ouders voor hen. Tot twaalf jaar is het kind in de gezondheidszorg dus afhankelijk van de ouders en de hulpverleners. Toch begrijpen jonge kinderen vaak goed wat er met hen gebeurt. Daarom wordt het kind wel zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling.

Er dient een CAT-minderjarigen toestemmingsformulier te worden ondertekend door de ouders of voogd van een minderjarige die niet wilsbekwaam is.

Wilsbekwame minderjarigen tussen 12-16 jaar komt het gezag toe aan henzelf en de ouder(s). Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame minderjarigen van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissingen nemen over hun behandeling. Zij hebben dezelfde patiëntenrechten als volwassenen. Ze hebben recht op volledige informatie. De ouders krijgen die informatie niet meer. Tenzij de jongere daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Waarborgen privacy
Ik zal zo goed mogelijk de privacy van u, als cliënt, waarborgen. Dit betekent onder meer dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens door ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. Ik heb als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Beveiligen persoonsgegevens
Centrum voor Metta neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.

Er zijn onder andere de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware: een virusscanner en firewall
 • Cliëntdossiers en factuuradministratie worden achter slot en grendel bewaard
 • Mijn website is beveiligd door een SSL-certificaat. Een SSL-certificaat zorgt ervoor dat de verbinding tussen je bezoek aan mijn website en de server waar mijn website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden. Websites die over een SSL-certificaat beschikken zijn herkenbaar aan het gesloten met een slot en de https:// in de adresbalk
 • De apparaten die je gegevens openen zijn elk vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot je gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten
 • Een beveiligingscode die je krijgt bij de intake om correspondentie per e-mail tussen jou en mij te beveiligen tegen hackers
Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Centrum voor Metta verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor het uitvoeren van mijn overeenkomst met jou of de dienstverlening aan jou om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar:
 • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, zorgver- zekeringsnummer, kosten van consult
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling
     
De gegevens uit een cliëntdossier kunnen in de volgende situaties met derden worden gedeeld:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik bij eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing met een collega of intervisiegroepen. Dit gebeurt anoniem en onherkenbaar
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen
         
Als CAT-therapeut zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
  
Je persoonlijke informatie kan worden vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als gevolg van een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. Ik zal er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat je privacybelangen beschermd blijven.

Bewaren gegevens
Je persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op basis van de wet- en regelgeving je gegevens langer moeten bewaren.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Het dossier wordt binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd en vernietigd.

Iedere onderneming is wettelijk verplicht om de administratie voor maximaal 7 jaren te bewaren. Uw persoonsgegevens evenals uw afsprakenhistorie worden daarom maximaal 7 jaar bewaard. Ook uw persoonsgegevens die opgeslagen zijn in onze factuuradministratie voor de belastingdienst.
 
De bovenstaande bewaartermijnen gelden, mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.
 
De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem en worden voor maximaal 50 maanden bewaard binnen Google Analytics.

Hoe informeer ik?
Je bent geïnformeerd over mijn privacy beleid aan de hand van deze privacy verklaring.
Op mijn website staat informatie over mijn dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
Ook wordt je mondeling geïnformeerd tijdens de intake en in onze overeenkomst over onder andere de dossierplicht.
 
Je rechten en plichten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Centrum voor Metta en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie op jouw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Ter bescherming van je privacy en identiteit maak je in deze kopie van je identiteitsbewijs het volgende onherkenbaar:
 • Pasfoto
 • MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort)
 • Paspoortnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)

Als cliënt of ouder ben je verplicht middels de vragenlijst of het intake formulier relevante informatie aan mij te verstrekken.


Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het data lek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig data lek hebben. Soms moeten zij het data lek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Zodra ik een ernstige data lek heb geconstateerd die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van jouw persoonsgegevens of er een aanzienlijke kans daartoe is en het waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor je persoonlijke levenssfeer, heb je het recht om daarover geïnformeerd te worden.

Als CAT-therapeut kan ik om privé redenen of ziekte onverwacht de afspraak verschuiven naar een ander moment in overleg met jou.

Als CAT-therapeut heb ik de plicht informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan jou in alle fasen van de behandeling.

Als CAT-therapeut mag ik zonder toestemming van jou als cliënt of ouder geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

Indien de begeleiding of behandeling door mij niet geëigend en/of toereikend is ben ik verplicht je correct door te verwijzen naar een collega therapeut of een arts,

Als CAT-therapeut ben ik verplicht een beroepsaansprakelijk- heidsverzekering te hebben. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien jij als hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan je deze eenzijdig beëindigen.

Indien je tegen mijn advies in de overeenkomst beëindigt, zal jij als hulpvrager op verzoek van mij de CAT-therapeut een verklaring ondertekenen waarin je te kennen geeft dat je tegen het advies van mij in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig hebt beëindigd.

Als CAT-therapeut kan ik de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik de overeenkomst voortzet. Ik zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat jij een overeenkomst met een andere hulpverlener hebt kunnen sluiten.

Centrum voor Metta wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons   

Geautomatiseerde besluitvorming
Centrum voor Metta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Centrum voor Metta gebruikt functionele, analytische en tracking cookies en gebruikt ze met een puur technische functionaliteit. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te kunnen laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er cookies gebruikt die surfgedrag op mijn website bijhouden, zodat ik waardevolle content op mijn website kan aanbieden. Hiertoe wordt Google Analystics gebruikt. De gegevens die Google Analystics op mijn website verzamelt zijn anoniem en zijn dus ook niet vergonden met uw contactgegevens.

Afmelden voor cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijzigingen
Ik houd me het recht voor deze privacy verklaring zonder aankondiging te wijzigen of aan te vullen. Het is daarom raadzaam deze informatie periodiek te raadplegen zodat je mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels en relevante wet- en  regelgeving.
Centrum voor Metta

Beroepsvereniging CAT-Complementair: L.3 CM 1622-16-01-20
KvK 17250055

© Centrum voor Metta februari 2020
Terug naar de inhoud